چشم انداز

 

ورود و خروج راهبردی به بنگاه های اقتصادی با رویکرد اولویت بندی در تنوع به پرتفوی شرکت با پایبندی به اصل کاهش ریسک، افزایش سودآوری و در راستای حمایت از توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی مبتنی بر آسایش سرزمینی.