معاونین و مدیران

 جناب آقای هادی احمدیان
 قائم مقام مدیرعامل و معاون امور مالی، اداری و پشتیبانی
 جناب آقای مجید نوروزی
 معاون سرمایه گذاری و واگذاری
 جناب آقای حمید آرام بن‌یار
 معاون مجامع و امور شرکت ها
 جناب آقای عبدالرضا میقانی
 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
  جناب آقای سیدحسین حسینی
 مدیر فناوری اطلاعات
  جناب آقای عباس بیدختی
 مدیر امور مالی
  جناب آقای امیرحسین قهرمانی راد
مدیر آماده سازی و واگذاری
  جناب آقای احسان مقبلی

 مدیر سرمایه گذاری و ریسک

  جناب آقای سیدمجتبی ثباتیان
مدیر بودجه و ارزیابی عملکرد
  جناب آقای سیدمرتضی میرمحمدی
مدیر امور مجامع و شرکت ها
 جناب آقای رضا کریم نژاد
 مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی
  جناب آقای هادی جعفرقلی زاده
 مدیر امور حقوقی و قراردادها
  جناب آقای داود ربیعی
مدیر حراست
  جناب آقای رضا کریم نژاد
 مدیر بازرسی و نظارت
 سرکار خانم عطیه رضایی
 مدیر حسابرسی داخلی