پیام مدیرعامل

 
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با اتکا به سرمایه های فکر افرازی، نرم افزاری و سخت افزاری خود و با توجه به حمایت همه جانبه ی بانک ملی ایران تلاش دارد در توسعه ی اقتصاد ملی نقش مؤثری را ایفا نماید. در این راستا مبتنی بر اصل برنامه ریزی و پایبندی به آن کلیه فرآیندها و سیستم های حاکم در مجموعه تحت مدیریت کنترل و نظارت می باشد. ما به عنوان شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا خود را ملزم می دانیم از بنگاه داری فاصله بگیریم و براساس تفکر راهبردی و رویکرد تحول آفرینی با لحاظ پویا شناسی محیط پیرامون در ورود و خروج به بنگاه های اقتصادی در بازارهای مختلف هوشمندانه عمل نماییم، اساس مدیریت پرتفوی ما اولویت بندی در تنوع است که این مهم از طریق رصد و پایش هوشمندانه ی بازار محقق می گردد. راهبرد قطعی خروج از بنگاه داری و حرکت به سوی سهامداری مؤثر در بازار است و در این راستا توجه به مدیریت ریسک در اولویت می باشد و افزایش سودآوری و بازه اقتصادی از اهداف راهبردی ما به شمار می آید، همچنین خود را پایبند به توسعه ی اقتصاد ملی می دانیم و در این جهت از هیچ‌گونه تلاش و کوشش دریغ نخواهیم کرد به ویژه خلق بنگاه های اقتصادی دانش بنیان از اهداف راهبردی برنامه ی گروه مدیریت طرح و توسعه آینده پویا محسوب می شود که البته تمام این فعالیت ها براساس نتایج جهت ساز به دست آمده از مطالعات آسایش سرزمینی انجام می شود امید است بتوانیم به عنوان یکی از عوامل راهبردی اثربخش در ایجاد تعادل های منطقه‌ای و رشد متوازن بین بخش های اقتصادی به بهترین نحو ایفای نقش نماییم.

 

محمدحسین فروزانمهر

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره