اعضای هیئت مدیره

علی زارعی

علی زارعی

  • رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)
افشار فتح الهی

افشار فتح الهی

  • مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)
کریم بروفرد

کریم بروفرد

  • عضو هیئت مدیره (غیرموظف)
محمدحسین فروزان مهر

محمدحسین فروزان مهر

  • عضو هیئت مدیره (غیرموظف)
هادی جعفرقلی زاده

هادی جعفرقلی زاده

  • عضو هیئت مدیره (موظف)
  • مدیر امور حقوقی و قراردادها