معاونین

هادی احمدیان

هادی احمدیان

 • قائم مقام مدیرعامل و معاون امور مالی، اداری و پشتیبانی
تلفن داخلی: 302
مجید نوروزی

مجید نوروزی

 • معاون امور سرمایه گذاری و واگذاری
تلفن داخلی: 233
حمید آرام بن‌یار

حمید آرام بن‌یار

 • معاون امور مجامع و شرکت ها
تلفن داخلی: 312

مدیران اجرایی

عباس بیدختی

عباس بیدختی

 • مدیر امور مالی
تلفن داخلی: 203
عبدالرضا میقانی

عبدالرضا میقانی

 • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن داخلی: 204
سیدحسین حسینی

سیدحسین حسینی

 • مدیر فناوری اطلاعات
تلفن داخلی: 220
امیرحسین قهرمانی راد

امیرحسین قهرمانی راد

 • مدیرآماده سازی و واگذاری
تلفن داخلی: 311
احسان مقبلی

احسان مقبلی

 • مدیر سرمایه گذاری و ریسک
تلفن داخلی: 315
سیدمجتبی ثباتیان

سیدمجتبی ثباتیان

 • مدیر بودجه و ارزیابی عملکرد
تلفن داخلی: 301
سیدمرتضی میرمحمدی

سیدمرتضی میرمحمدی

 • مدیر امور مجامع و شرکت ها
تلفن داخلی: 318

مدیران مستقل

داود ربیعی

داود ربیعی

 • مدیر حراست
تلفن داخلی: 126
هادی جعفرقلی زاده

هادی جعفرقلی زاده

 • عضو هیئت مدیره (موظف)
 • مدیر امور حقوقی و قراردادها
تلفن داخلی: 317
رضا کریم نژاد

رضا کریم نژاد

 • مدیر بازرسی و نظارت
 • سرپرست حوزه مدیرعامل
تلفن داخلی: 118