مدیریت طرح و توسعه آینده پویا / درباره شرکت / اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضاء هیئت مدیره شرکت


   سمت  عضویت
دکتر علی زارعی
رئیس هیئت مدیره غیرموظف
دکتر محمدحسین فروزانمهر
مدیرعامل و نائیب رئیس هیئت مدیره
موظف
دکتر حسین پناهیان
عضو هیئت مدیره غیرموظف
دکتر کریم بروفرد
عضو هیئت مدیره غیرموظف
هادی جعفرقلی زاده
عضو هیئت مدیره موظف