معاونین و مدیران شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

قائم مقام مدیرعامل و معاون امور مالی، اداری و پشتیبانی هادی احمدیان
 معاون امور سرمایه گذاری و واگذاری مجید نوروزی
 معاون مجامع و امور شرکت ها حمید آرام بن‌یار
 مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی مسلم قانع
 مدیر بودجه و ارزیابی عملکرد
رضا کریم نژاد
 مدیر امور مجامع و شرکت ها
سیدمرتضی میرمحمدی
 مدیر سرمایه گذاری و ریسک احسان مقبلی
 مدیر امور حقوقی و قراردادها هادی جعفرقلی زاده
 مدیرآماده سازی و واگذاری امیرحسین قهرمانی راد
 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی عبدالرضا میقانی
 مدیر فناوری اطلاعات سیدحسین حسینی
 مدیر امور مالی عباس بیدختی
 مدیر حسابرسی داخلی عطیه رضایی
 مدیر حراست داود ربیعی